Zoeksuggesties

REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals‚ registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen

Sinds 01-06-2007 is de REACH-verordening EG 1907/2006 van kracht. Deze verordening bevat niet alleen verplichtingen voor fabrikanten en importeurs van chemische stoffen, maar ook voor de overige gebruikers die hen volgen in de toeleveringsketen.

De gebruikers verderop in de keten zijn verplicht ervoor te zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan leveranciers en aan klanten, en dat voor elke stof waarvoor dit noodzakelijk is een veiligheidsbericht wordt opgesteld.

Vanaf 1-12-2008 mogen stoffen die niet vooraf zijn geregistreerd niet meer worden geïmporteerd, geproduceerd, verwerkt of verkocht. Dit geldt ook voor producten of preparaten die deze stoffen bevatten.

D.w.z. dat REACH ook van toepassing is op allerhande producten en niet is beperkt tot slechts chemische stoffen.

Bent u leverancier van ProMinent GmbH?

Leveranciersinformatie over REACH

In onze rol als gebruiker in de toeleveringsketen vragen wij onze leveranciers het volgende:

  • Ervoor te zorgen dat alle stoffen waarvoor de registratieplicht geldt, en die zijn opgenomen in de aan ons geleverde producten, zijn gepreregistreerd/geregistreerd. Uzelf, uw toeleveranciers, fabrikanten of importeurs dienen hiervoor zorg te dragen.
  • De leverbaarheid te garanderen, onder inachtname van de REACH-vereisten. Daarom wijzen wij u nogmaals op het belang van het voldoen aan de registratietermijnen (art 5: no data, no market).
  • Binnen uw onderneming alle organisatorische maatregelen te treffen, die vereist zijn voor de implementatie van de REACH-verordening. Hiertoe behoort ook het aanstellen van een alleenvertegenwoordiger in de EU, voor zover u als fabrikant niet gevestigd bent in de EU.
  • Ons onmiddellijk te informeren, wanneer u een aan ons geleverd product, dat stoffen bevat die onder art 57/59 vallen, niet laat registreren.
  • Ons voor alle aan ons geleverde chemische stoffen/preparaten in digitale vorm veiligheidsinformatiebladen te sturen met uitgebreide gegevens conform REACH (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com), zodra deze gegevens beschikbaar zijn (blootstellingsscenario's!) en evt. het gebruiksdoel met ons af te stemmen.
  • Ons conform art. 57 per omgaande te informeren over de stoffen die de door u geleverde producten bevatten, aan de hand van de kandidatenlijst (art. 59) en de informatie van de vóór u in de toeleveringsketen optredende actoren, om zo te voldoen aan uw informatieplicht (art. 33). Wij verwachten van onze leveranciers, conform de vereisten onder REACH, bekendmaking van de namen en registratienummers van de stoffen (tot deze bekend zijn de CAS/EG-nummers) en de gewichtsaandelen in procenten in de geleverde preparaten resp. in de geleverde productcomponenten .

ProMinent GmbH in de rol van de fabrikant

Producten uit het segment "Chemische productiemiddelen/chemische hulpmiddelen"

Voor alle chemische stoffen moet binnen de leveringsketen informatie worden gedeeld, en in het bijzonder alle beschikbare informatie die nodig is om een veilig gebruik van de stof te garanderen. Deze verplichting geldt dus vanaf de fabrikant of importeur, via de verwerker tot en met de uiteindelijke verkoper. Voor de gevaarlijkste stoffen verloopt de doorgifte van informatie in gestandaardiseerde vorm middels zogenaamde veiligheidsinformatiebladen.

U kunt de veiligheidsinformatiebladen voor onze producten vinden via de downloadpagina wanneer u filter op het documenttype "Veiligheidsinformatieblad". De veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar voor verschillende landen en talen.

Alle overige producten

Stoffen in preparaten: Volgens REACH is een product een artikel dat bij de productie ervan een specifieke vorm, oppervlak of gestalte verkrijgt, waarvan de chemische samenstelling in belangrijke mate de functie bepaalt. Wanneer een product een bijzonder zorgwekkende stof bevat in een concentratie van meer dan 0,1 procent van het gewicht, moet iedere leverancier in de gehele leveringsketen deze informatie doorgeven aan zijn afnemer(s). Ook verbruikers moeten op aanvraag worden geïnformeerd over de aanwezigheid van deze stof.

Apparaten, pompen, sensoren, armaturen, regelaars en nog veel meer artikelen uit ons productprogramma vallen ook onder de REACH-verordening, evenals de chemische producten. ProMinent GmbH zal stoffen uit de kandidatenlijst, die zijn opgenomen in zijn producten, naar beste weten doorgeven. ProMinent GmbH is hierbij hoofdzakelijk aangewezen op de informatie van die wordt ontvangen van toeleveranciers.

In de praktijk zullen de B2B-klanten (gebruikers downstream) van ProMinent proactief worden geïnformeerd, als vereist door de richtlijn, wanneer stoffen uit de kandidatenlijst in concentraties boven de toegestane grenswaarden voorkomen in onze producten voorkomen.

Een overzicht van de stoffen op de kandidatenlijst vindt u hier: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Deze lijst is dynamisch. Elk land in de EU kan op aanvraag overige stoffen aanmelden bij de ECHA, om deze te laten beoordelen voor opname in de lijst.

Informatie over de stoffen uit de kandidatenlijst in onze producten

REACH-Info - Actueel (situatie oktober 2019):

De actuele kandidatenlijst, dus de lijst van zeer zorgwekkende stoffen die in aanmerking komen voor en vergunning (overeenkomstig artikel 59 (1, 10) van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)) vindt u hier: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Lood (Pb) (CAS 7439-92-1, EG 231-100-4)

Veel van onze standaardproducten bevatten componenten gemaakt van staal-, aluminium- of koperverbindingen met lood, een stof van de huidige kandidatenlijst, in concentraties van meer dan 0,1 massaprocent. Hiervoor maken wij op de onderstaande wijze aanspraak op de uitzonderingsregels van de RoHS-richtlijn:

  • Lood als legeringscomponent in staal (actuele uitzonderingsregel 6a in bijlage III van de RoHS-richtlijn), voor verwerkingsdoeleinden en in verzinkt staal met een massa-aandeel van maximaal 0,35 procent lood in de categorieën 1 tot 7 en 10.
  • Lood als legeringscomponent in aluminium (actuele uitzonderingsregel 6b in bijlage III van de RoHS-richtlijn), voor toepassing met een massa-aandeel van maximaal 0,4 procent lood in de categorieën 1 tot 7 en 10 (tijdspanne gedurende welke de toepassing van de uitzonderingsregel wordt toegekend varieert afhankelijk van de vorm van de aluminiumlegeringen).
  • Lood als legeringscomponent in koper (actuele uitzonderingsregel 6c in bijlage III van de RoHS-richtlijn), voor toepassing met een massa-aandeel van maximaal 4 procent lood, in de categorieën 1 tot 7 en 10.

Bisfenol A (BPA) (CAS 80-05-7, EG 201-245-8)

Bisfenol A komt momenteel nog voor in een elektrisch component van onze Sigma-pomp in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). Dit geldt uitsluitend voor de pompserie S1Cb. Wij werken met extra prioriteit aan de vervanging van deze component door een milieuvriendelijk alternatief. Meer gedetailleerde informatie over dit bericht is verkrijgbaar via: baumann.sabine@prominent.com

Uitgebreidere informatie over het onderwerp

Meer informatie over de REACH-verordening vindt u op het internet o.a. via de volgende websites:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Neem contact met ons op

John van der Westen

Directeur, ProMinent Verder B.V.

»Mijn team en ik staan op ieder moment voor u klaar. Stuur ons gerust uw aanvraag.«

+31 30 677 92 80  Aanvraag versturen   

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren